Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 23/07/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin tức Nghệ Tĩnh >
  Hà Tĩnh ban hành kế hoạch xây dựng và phát triển vai trò đội ngũ trí thức Hà Tĩnh ban hành kế hoạch xây dựng và phát triển vai trò đội ngũ trí thức , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

106d4181254t16470l0.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì buổi gặp mặt đại biểu tiêu biểu trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân năm 2024.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 45-NQ/TW); Kế hoạch số 20-KH/TW ngày 28/11/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động số 37-CTr/TU); xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 965/SNV-CCVC ngày 21/5/2024; ý kiến thống nhất (bằng phiếu biểu quyết) của thành viên UBND tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ trí thức Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, giàu lòng yêu nước, đoàn kết, gắn bó mật thiết với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; phát huy sức mạnh của trí thức xứng tầm và vị thế trong liên minh giai cấp công - nông - trí; không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lý tưởng cách mạng; có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Tổ chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền và thực hiện nghị quyết

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết số 45-NQ/TW, Chương trình hành động số 37-CTr/TU nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ trí thức và các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh về việc tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; chỉ đạo, tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài

Tạo đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu khoa học. Khuyến khích các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở nghiên cứu trên địa bàn tỉnh liên kết, hợp tác với các cơ sở tiên tiến trong khu vực và trên thế giới để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực hoạt động; xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Cuộc gặp mặt với sinh viên, thanh niên tiêu biểu Hà Tĩnh tại Hà Nội vào tháng 6/2023 là cơ hội để Hà Tĩnh giới thiệu, tuyên truyền về Nghị định 140 đến các thanh niên, sinh viên.
Cuộc gặp mặt với sinh viên, thanh niên tiêu biểu Hà Tĩnh tại Hà Nội vào tháng 6/2023 là cơ hội để Hà Tĩnh giới thiệu, tuyên truyền về Nghị định 140 đến các thanh niên, sinh viên.

Quan tâm, thu hút trí thức trẻ được đào tạo chính quy có năng lực, đạo đức tốt về công tác tại địa phương, chú trọng chính sách tuyển dụng, tiền lương, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho trí thức phát huy khả năng sáng tạo, cống hiến. Khuyến khích đội ngũ trí thức tăng cường về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, nhất là các lĩnh vực: y tế, giáo dục… Đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ cho trí thức trẻ, nữ, công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số;

Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, tập trung vào trí thức có trình độ chuyên môn cao, đề nghị tham gia các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực tỉnh đang có nhu cầu. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ những học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở bậc học phổ thông để bồi dưỡng, đào tạo chuyên biệt, chú trọng những chuyên ngành mà tỉnh đang có nhu cầu phát triển;

Thực hiện tốt các chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức thông qua việc thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí, sử dụng đội ngũ trí thức phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo và phát huy năng lực sở trường của đội ngũ trí thức;

Tổ chức các hình thức đối thoại, gặp mặt, tôn vinh những trí thức giỏi, tài năng, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển của tỉnh; tạo điều kiện để trí thức mở rộng giao lưu, học tập kinh nghiệm.

Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách đối với đội ngũ trí thức

Tập trung nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với hoạt động của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh trong từng ngành, từng lĩnh vực, nhất là trí thức trẻ, nữ, công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới; động viên khuyến khích đội ngũ trí thức tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; động viên khuyến khích đội ngũ trí thức trẻ tăng cường về cơ sở nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số; tạo môi trường thuận lợi để trí thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh;

Cần động viên khuyến khích đội ngũ trí thức trẻ tăng cường về cơ sở nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới
Cần động viên khuyến khích đội ngũ trí thức trẻ tăng cường về cơ sở nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới

Xây dựng chính sách sử dụng những người có trình độ cao, tay nghề giỏi khi hết tuổi lao động tiếp tục làm việc trong các tổ chức khoa học và công nghệ, các trường học, các bệnh viện công lập của tỉnh. Có chính sách phù hợp trong việc tranh thủ sự đóng góp của các nhà khoa học và các chuyên gia đầu ngành của Trung ương và tỉnh bạn nhằm giải quyết những vấn đề ngoài khả năng giải quyết của đội ngũ trí thức trong tỉnh;

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức, làm tốt công tác dự báo, yêu cầu, kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm số lượng, chất lượng, cân đối giữa các ngành, lĩnh vực;

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực trong tỉnh và người Hà Tĩnh trong nước, nước ngoài; làm tốt công tác dự báo, yêu cầu, kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm số lượng, chất lượng, cân đối giữa các ngành, lĩnh vực;

Đổi mới công tác quản lý khoa học, công nghệ; chú trọng nâng cao tính ứng dụng các đề tài, dự án đạt giải tại các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ vào thực tiễn;

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển đội ngũ trí thức; kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện, hành vi lệch lạc, suy thoái chính trị tư tưởng, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trong xây dựng đội ngũ trí thức.

Tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức, chủ động tích cực hội nhập quốc tế

Đảm bảo ngân sách cho nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ; phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo. Ưu tiên bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn. Tập trung nguồn lực khoa học và công nghệ của Tỉnh cho các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng vào phục vụ phát triển các ngành kinh tế, khoa học và nhân văn, quản lý, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, văn học, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Huy động nguồn lực để thành lập các quỹ đầu tư khoa học và công nghệ;

bqbht_br_2-1182.jpg
Sở KH&CN phối hợp với Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tổ chức chương trình cà phê doanh nhân với chủ đề “Thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp”.

Xây dựng, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và đội ngũ trí thức, giữa các doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu, hội trí thức...;

Mở rộng hợp tác quốc tế về học thuật, liên kết, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ. Nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của các hội trí thức

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng lực, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ tham gia nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực, trình độ; trong quá trình nghiên cứu phải gắn với nhiệm vụ chính trị của Tỉnh trên từng lĩnh vực cụ thể và phổ biến kiến thức khoa học, chuyển giao kỹ thuật - công nghệ cho các tầng lớp Nhân dân;

Tạo cơ hội để trí thức tự nguyện đi đầu trong việc truyền bá những tri thức tiến bộ trong cộng đồng, nâng cao năng lực tự nghiên cứu và phối hợp trong việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ. Nêu cao ý thức và trách nhiệm của trí thức trong việc áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống;

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các hội trí thức trong tỉnh theo hướng sát thực tiễn; động viên, phát huy tối đa vai trò, tiềm năng to lớn của đội ngũ trí thức. Chú trọng nâng cao vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đội ngũ trí thức; thu hút, tập hợp, đoàn kết, xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển tổ chức, phát triển hội viên; làm cầu nối vững chắc giữa đội ngũ trí thức với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp.

Củng cố, kiện toàn tổ chức các Hội trí thức theo từng lĩnh vực; tạo điều kiện để các Hội trí thức chuyên ngành tập hợp, thu hút đội ngũ trí thức trẻ, trí thức đã nghỉ hưu, trí thức ở trong và ngoài tỉnh tham gia, hoạt động có hiệu quả. Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ trí thức trên các lĩnh vực. Tận dụng tiềm năng, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, đẩy mạnh hình thành hạ tầng tri thức hỗ trợ thúc đẩy sáng tạo và truyền bá tri thức;

Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo, đề cao đạo đức, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong hoạt động khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn học, nghệ thuật;

Xây dựng cơ chế, tạo điều kiện, khuyến khích đội ngũ trí thức tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với việc xây dựng và triển khai các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề tài trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

Sử dụng có hiệu quả “chất xám” của chuyên gia, cán bộ hưu trí, thông qua các tổ chức hội: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật.

Sở KH&CN tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Sở KH&CN tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ hằng năm (trước ngày 10/12) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định; chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền những vấn đề phát sinh.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý căn cứ Kế hoạch, thực tiễn của ngành, lĩnh vực và địa phương mình để cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể;

Ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả;

Định kỳ hàng năm (trước ngày 05/12), các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch để theo dõi, tổng hợp.

Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết.

Hà Tĩnh ban hành kế hoạch xây dựng và phát triển vai trò đội ngũ trí thức | Báo Hà Tĩnh (baohatinh.vn)


  Các Tin khác
  +   Đóng đường do sụt trượt nghiêm trọng trên quốc lộ 16 ở Nghệ An (19/07/2024)
  + Hai cựu cán bộ công an buôn ma túy lĩnh án (18/07/2024)
  +   Hà Tĩnh: Cưỡng chế bàn giao đất cho người được thi hành án (18/07/2024)
  + Thầm lặng Nhóm đồng đẳng Sao Va ở rẻo cao xứ Nghệ (18/07/2024)
  + Ngư dân xứ Nghệ nỗ lực đưa rác vào bờ, làm sạch biển cả (18/07/2024)
  + Nghệ An: Đường bê tông chưa nghiệm thu đã nứt vỡ, lấy xi măng trét vá (18/07/2024)
  + Ám ảnh sự cố môi trường từ các dự án khai thác quặng thiếc (14/07/2024)
  + Loạt dự án nước sạch nông thôn chậm tiến độ ở Hà Tĩnh, vì sao? (13/07/2024)
  + Formosa Hà Tĩnh lỗ gần 1 tỷ USD và những nỗi lo của ngành thép (13/07/2024)
  + Hà Tĩnh: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 24 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn (13/07/2024)
  +   Thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 9 công ty trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (13/07/2024)
  + Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII: Tuyên dương, khen thưởng các tập thể và thanh niên tiêu biểu (13/07/2024)
  + Cá suối chết bất thường ở Nghệ An, đoàn kiểm tra báo cáo gì? (13/07/2024)
  + Gần 2 năm sau trận lũ quét ở Kỳ Sơn, người dân vẫn "mắc kẹt" bên suối (13/07/2024)
  + Cảnh sát biển phối hợp khống chế đám cháy sát khu đông dân cư (13/07/2024)
  + Dùng kiếm chặn xe di chuyển trên tỉnh lộ vì gây bụi bẩn trước cửa nhà mình (13/07/2024)
  + Nghệ An: Chiết khấu đến 54%, nhà sách Yến Công bị nghi ngờ bán sách “lậu”? (13/07/2024)
  + Truy nã kế toán xã tại Hà Tĩnh (09/07/2024)
  +   Hà Tĩnh: Cần sớm xử lý những hạng mục vi phạm tại Khu du lịch sinh thái Hải Thượng (09/07/2024)
  +   Thép Formosa Hà Tĩnh lỗ gấp đôi lên gần 16.000 tỷ đồng trong năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh giảm thu gần 70% một loại thuế lớn trong 6T2024 (09/07/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 10
Total: 62410432

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July